OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA DOMU I FIRMY MIKOŁÓW

BIOLOGICZNE I EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE


Z każdym rokiem w społeczeństwie wzrasta świadomość, dotycząca ekologii. Ludzie coraz chętniej decydują się na przyjazne środowisku rozwiązania, które jednocześnie pozwalają zaoszczędzić. Takim ekologicznym rozwiązaniem jest zamontowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Dom jednorodzinny wyposażony w oczyszczalnię pozwala zaoszczędzić nawet około 2 000 zł rocznie. To wymierne korzyści, które skłaniają właścicieli domków jednorodzinnych do podjęcia decyzji o zamontowaniu w swoim gospodarstwie domowym przydomowej oczyszczalni ścieków. Posiadamy doświadczenie na terenie Mikołowa w montażu oczyszczalni. Wszystkie urządzenia posiadają stosowne atesty oraz certyfikaty, co świadczy o tym, że spełniają wszystkie wymogi ochrony środowiska. Przydomowe oczyszczalnie montowane są w gospodarstwach o sprawdzonym terenie oraz znanym stanie wód podziemnych, jak i o odpowiedniej powierzchni działki. Niezbędne także jest pozwolenie wodno-prawne oraz specjalnie przygotowany projekt, obejmujący również budynki i oczyszczalnie sąsiadów, grunt natomiast musi cechować się odpowiednią przepuszczalnością. W przeciwnym wypadku konieczny jest bowiem drenaż rozsączający.

Badania geologiczne pod oczyszczalnie ścieków

Projekt oczyszczalni wykonuje się po przeprowadzeniu niezbędnej analizy i testu perkolacyjnego (polegającego na zalanie wodą otworu i zmierzeniu czasu jej wsiąknięcia). Istotne jest badanie geologiczne, czyli wykonanie kilku odwiertów w miejscach, w których planujemy umieścić zbiornik. Pobierane są wówczas próbki gruntu do badań makroskopowych oraz sprawdzany jest poziom wody gruntowej. Wszystkie te działania są niezbędne do przygotowania specjalnego projektu, a następnie do montażu oczyszczalni. Projekt uwzględnia takie parametry jak: wielkość działki, prędkość wsiąkania wody, ilość mieszkańców gospodarstwa domowego czy też planowane położenie oczyszczalni względem domu.

Oczyszczalnie przemysłowe bez problemu obsługują obiekty, z których korzysta nawet kilka tysięcy użytkowników. Są to np. hotele, restauracje, domy weselne, czy nawet całe osiedla. Niezwykle ciekawym rozwiązaniem dla celów komercyjnych jest natomiast produkt marki Kingspan, a mianowicie oczyszczalnia BioDisc. Jest ona wyposażona w technologię, opartą na obrotowych złożach biologicznych. Do szeregu jej zalet zaliczyć można kompaktową budowę, wysoką jakość i wydajność przez cały okres użytkowania oraz wyjątkową efektywność oczyszczania. Dzięki temu oczyszczalnia znajduje zastosowanie w wielu miejscach. Technologia oczyszczalni BioDisc wpisuje się w najwyższe standardy jakości oczyszczania. System dawkowania, w jaki jest wyposażona, pozwala na wprowadzanie zmiennej ilości ścieków, co zapewnia wysoką wydajność urządzenia. Prędkość przepływu ścieków jest stała. Powstająca na złożu błona biologiczna ma doskonałe warunki do pracy. Urządzenie pracuje stabilnie i w optymalnych warunkach, maksymalizując w ten sposób efektywność całego procesu oczyszczania.

Procedura montażu przydomowej oczyszczalni ścieków:
1. Zamontowanie i wkopanie wychodzącej z domu rury odpływowej.
2. Wykopanie rowu i dołu pod zbiornik.
3. Przygotowanie miejsca pod zbiornik.
4. Transport zbiornika, a następnie jego ustawienie i wypoziomowanie.
5. Posadowienie oraz podłączenie odprowadzających ścieki rur.
6. Wykopanie studni chłonnej.
7. Zabezpieczenie za pomocą geowłókniny.
8. Obsypanie zbiornika i studni chłonnej.

Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z poszczególnych elementów. Są to: osadnik gnilny, drenaż rozsączający, puzzolana, studzienka zamykająca oraz studzienka rozdzielcza. Czy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków niesie ze sobą konieczność dopełnienia wielu formalności? Jeśli chodzi o domy jedno lub wielorodzinne, w których parametry wydajności ścieków nie przekraczają 7,5 m3 na dobę, nie istnieją żadne wymogi, poza jednorazowym zgłoszeniem planowanych prac w Starostwie Powiatowym. Z reguły wystarczy dołączyć projekt instalacji oraz opinię hydrogeologiczną. Każde Starostwo posiada jednak własne warunki i wytyczne, dotyczące tego typu instalacji. Warto więc zasięgać informacji bezpośrednio w Starostwie. Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty, w tym również opinię hydrogeologiczną.

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać pozwolenie na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?
Pierwszą rzeczą, która zaważy na dalszym postępowaniu celem uzyskania pozwolenia, jest udanie się do placówki Starostwa i zasięgnięcie informacji oraz pobranie druków dokumentów, w tym również mapki opiniodawczej działki, na której planowana jest inwestycja. Następnie wykonujemy badanie hydrogeologiczne, podczas którego badamy grunt na głębokość 3 metrów. Dokonywane są stosowne analizy i obliczenia współczynnika filtracji. Szczegółowe informacje zamieszczane są w treści opinii hydrogeologicznej. Na pobraną w Starostwie mapkę opiniodawczą nanosimy urządzenia, wchodzące w skład montowanej oczyszczalni.

Dokumenty, potrzebne do uzyskania pozwolenia

W siedzibie Starostwa należy pobrać druki dokumentów (lub wydrukować je ze strony internetowej), a następnie odpowiednio uzupełnić. Są to:
• druk zgłoszenia robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę,
• druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Aby mieć pewność, że nasz zgłoszenie zostanie bez przeszkód rozpatrzone, należy złożyć w Starostwie komplet dokumentów. Trzeba dostarczyć wypełnione oraz podpisane druki(zgłoszenia i oświadczenia), a także mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń i opis techniczny oczyszczalni. Na tej podstawie, w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia, Starostwo wyda pozwolenie na montaż. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy decyzji odmownej, możemy potraktować to jako uzyskanie pozwolenia, a co za tym idzie rozpocząć montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

Oferujemy swoje usługi w zakresie przeprowadzenia badań geologicznych pod oczyszczalnie ścieków w Mikołowie. Mamy odpowiednie uprawnienia i wykonujemy badania nawet w ciągu 10 dni. Działalność, którą prowadzimy, podporządkowana jest rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków odprowadzania ścieków do ziemi z 2006 roku. Przed zamontowaniem oczyszczalni, dokonujemy wszelkich niezbędnych testów, analiz gruntu oraz badania jego przepuszczalności. Sprawdzając grunt, wykonujemy przynajmniej dwa odwierty; w miejscu zbiornika oraz w okolicach drenażu rozsączającego, tuneli bądź studni chłonnej. Badamy pobrane próbki gleby pod kątem składu chemicznego i współczynnika filtracji. Wykonujemy również test perkolacyjny, aby sprawdzić jak szybko woda wsiąknie w grunt. Wszystkie przeprowadzane przez nas czynności, mają nam dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób w danym miejscu należy odprowadzać ścieki. Poziom zwierciadła wody gruntowej, prędkość wsiąkania wody i inne informacje, pozwalają nam sporządzić wysoce merytoryczne opracowanie i wykonać projekt, określający odpowiednią długość i dopuszczalne obciążenie drenów. Bywa, że powierzchnia działki jest niewystarczająca. Jednak nie uniemożliwia to montażu oczyszczalni. Można zastosować w takim miejscu studnię chłonną, jeżeli tylko ilość odprowadzanych z gospodarstwa domowego ścieków nie przekracza 1 m3 na dobę.

Kingspan BioFicient
Gospodarstwa domowe, które nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji, mogą skorzystać z rozwiązania, jakim jest oczyszczalnia Kingspan BioFicient. To urządzenie przeznaczone do budynków, zamieszkałych przez maksymalnie 30 osób. Nowoczesny proces oczyszczania polega na pracy podwójnego bioreaktora tlenowego, co zapewnia wysoką jakość produktu oraz skuteczność także przy nieregularnym odpływie ścieków. Mniejsze oczyszczalnie (do 6 mieszkańców) mają zbiorniki, wykonane z doskonałej jakości polietylenu. Większe z kolei z GRP. Opcjonalnym rozwiązaniem jest natomiast montaż zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.

Co zyskujemy dzięki zastosowaniu innowacyjnej oczyszczalni BioFicient? W całą paletę zalet wpisują się przede wszystkim: niski koszt usuwania ścieków, wysoki komfort użytkowania, zminimalizowanie czynności obsługowych, skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013, zautomatyzowana praca, niskie koszty użytkowania, bezpieczny właz klasy A15 (zamykany na klucz), możliwość zagłębienia dopływu do 150 cm, niski koszt instalacji, estetyczny design, brak konieczności dodawania biopreparatów itd.

Studnie chłonne
System rozsączania wód opadowych czy też ścieków w gruncie, dysponuje rozwiązaniem takim jak studnia chłonna. Jej montaż ma na celu magazynowanie i rozsączanie do gruntu odprowadzanych rurą kanalizacyjną do wody opadowej i ścieków. System rozsączania rozprowadza wodę i ścieki do gruntu, gdzie następuje ich oczyszczanie.

Tunele rozsączające
Tunele, podobnie jak studnie chłonne, stanowią element systemu rozsączania. To do nich trafiają woda opadowa i ścieki, pochodzące z osadnika gnilnego lub z oczyszczalni biologicznej. Z tuneli są rozprowadzane do gruntu, gdzie dokonuje się dodatkowe oczyszczanie.

Co należy sprawdzić przed montażem Oczyszczalni?


  • Stan prawny działki
  • Warunki zabudowy w Gminie
  • Dojazd i granice działki
  • Topografia działki
  • Uzbrojenie działki
  • Warunki gleby
oczyszczalnie ścieków Mikołów


oczyszczalnie ścieków Mikołów